fbpx

Prosjekter i Dialog

Vi jobber med å gjøre folk bedre gjennom samtaler om det viktige. Her er noen av våre prosjekter!

Verkstedet – Sammen på veien videre


Prosjekt ”Verkstedet” vil bedre tilbudet til personer med rusmiddelproblemer som ønsker å forbli rusfrie. Prosjektet bygger på det forskningsbaserte programmet Act-Belong-Commit (ABC) fra Australia. Gjennom ti år har programmet gitt svært gode resultater innen mental helsefremming. Vi tilbyr hjelp til målgruppen unge rusmiddelavhengige for å styrke motivasjon til fortsatt rusfrihet og forebygge tilbakefall. Målet er helsefremming gjennom tilrettelegging for aktivitet, tilhørighet og forpliktelse.
Deltakere vil få opplæring som aktivitetsledere. 

Verkstedet – Frivillig aktivitetsleder


Verkstedet
er et gruppetilbud for personer som har eller har hatt en rusproblematikk. På Verkstedet møter brukerne andre personer med liknende erfaringer og utfordringer som de selv har opplevd. Sammen kommer gruppen frem til meningsfulle aktiviteter som de ønsker å drive med 1-2 ganger uken i et 12-ukers løp. Den frivillige vil i stor grad tilrettelegge for at gruppen eier egne aktiviteter og er med på å styre gjennomføringen av disse.

Hvis du synes dette høres interessant ut, kontakt oss på dialog@diakonhjemmet.no

Vil du være aktivitetsleder i prosjektet Verkstedet?

Du får fire dagers gratis opplæring av profesjonelle fagfolk fra Diakonhjemmet Dialog.

Som frivillig vil du få erfaring med det å lede og koordinere grupper. Opplæringen vil blant annet inneholde selvutviklingsmetodikk, Motiverende Intervju, foredrag om rusavhengighet, brukerperspektiv og holdninger i brukerorientert arbeid. Les mer

Prosjekt HELSE


DIALOG har gjennomført tre pilotprosjekter med  eksistensielle samtalegrupper ved to sykehjem i Oslo. Prosjektet har også utviklet et gruppelederprogram og legger til rette for etablering og gjennomføring av flere samtalegrupper med deltakere fra 70 år og oppover.

Målet er blant annet å utvikle en metodikk som kan læres bort til nye gruppeledere og evaluere i hvilken grad deltakelse i eksistensielle samtalegrupper kan føre til økt livskvalitet hos eldre.

Verdighetsgarantien (2010) sier at samtaler om eksistensielle spørsmål skal tilbys innen eldreomsorgen for å sikre en verdig, trygg og meningsfull alderdom. En sterk vekst i antallet eldre i årene som kommer gjør kunnskap om denne typen tilbud viktig bl.a. for å forebygge angst, depresjon og isolasjon.

Målet er å heve livskvaliteten til eldre hjemmeboende og beboere ved sykehjem. Vi vil utvikle, utprøve og evaluere to manualer. En for gruppebasert samtaletilbud basert på eksistensielle temaer og psykologiske prinsipper og en for opplæring og veiledning av personer som skal lede gruppetilbud. 

Share This